Pomoc dla rodzin – Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie


Jest jednostką, która udziela wsparcia rodzinom w zakresie pomocy społecznej dla miasta stołecznego Warszawy. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Pomoc dla rodzin – Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Jest jednostką, która udziela wsparcia rodzinom w zakresie pomocy społecznej dla miasta stołecznego Warszawy. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Do podstawowych zadań tej organizacji należy: nadzór na domami pomocy społecznej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz pomoc dorosłym wychowankom tych placówek, wspieranie rodzin zastępczych, pomoc rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz integracja uchodźców. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Jednym z najważniejszych zadań WCPR jest rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, która polega na: wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności, udzielaniu dofinansowania ze środków PFRON, wydawaniu kart parkingowych dla instytucji oraz indywidualnych osób niepełnosprawnych. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Znajduje się tam również punkt informacyjny programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”, w którym osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie oraz instytucje działające na rzecz niepełnosprawności uzyskają wyczerpujące informacje o tym programie. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Telefon Infolinii „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”: (0 22) 620 66 60 wew. 103 Poza tym z biurem mogą kontaktować się wszystkie osoby, które są zainteresowane pomocą w rozwiązywaniu problemów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Ośrodek pomaga wskazać drogę jak przygotować się do roli zawodowej rodziny zastępczej, rodziny zaprzyjaźnionej, rodziny adopcyjnej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Na terenie miasta st. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Warszawy istnieją ośrodki przygotowujące kandydatów do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych, zastępczych oraz do prowadzenia placówek rodzinnych. W ramach tej działalności prowadzone są szkolenia przygotowujące do pełnienia jednej z tych ról, a także udzielane jest poradnictwo dla rodziców, których może dotyczyć problem władzy rodzicielskiej.