Pomoc dla dzieci i młodzieży


Opiera się głównie na pomocy rodzinom z dziećmi, w celu pokonania okresowych trudności życiowych , których nie są w stanie pokonać samodzielnie.

Pomoc dla dzieci i młodzieży

Opiera się głównie na pomocy rodzinom z dziećmi, w celu pokonania okresowych trudności życiowych , których nie są w stanie pokonać samodzielnie. Pomoc społeczna udzielana jest dzieciom z powodu bezrobocia ich rodziców i związanego z tym ubóstwa oraz niepełnosprawności któregokolwiek członka rodziny. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Rodzaj i forma pomocy dostosowywane są odpowiednio do okoliczności uzasadniających jej udzielenie, a potrzeby dzieci i członków rodziny powinny zostać uwzględnione, jeśli mieszczą się w możliwościach ośrodka pomocy społecznej. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

W ramach swoje działalności OPS na terenie Warszawy prowadzą świetlice i domy dziennego pobytu, w których dzieci mogą uzyskać pomoc w zakresie nauki szkolnej i codziennego odrabiania lekcji, motywację do rozwijania własnych zainteresowań i marzeń, a także zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych /codzienne wyżywienie/. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Ośrodki te proponują także aktywne spędzanie czasu wolnego, uczestnictwo w życiu kulturalnym np. wspólne wyjście do teatru, kina i muzeum, wyjazdy na wycieczki, organizowanie uroczystości świątecznych, zabawy, a także terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Środowiskowe domy pomocy przyjmują osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym, prowadząc terapię zajęciową w kilku pracowniach min. muzykoterapię, plastykę, terapię ruchową. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Pomoc społeczna obejmuje również pomoc pieniężną i materialną dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych, która przyznawana jest na mocy przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Ponadto dzieci i młodzież uzyskują także pomoc w wielu organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania, a także ich rodzicom i opiekunom. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Jedną z takich fundacji jest „Fundacja Dzieci Niczyje”, której biuro mieści się w Warszawie przy ul. Katowickiej 31.